Action for Nonviolence and Peacebuilding

NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP) organizuje otvaranje izložbe “Svetlost u duši” koja će se održati 7. jula 2021. godine u 19:00 časova, u Narodnoj biblioteci Kosova u Prištini. Izložba „Svetlost u duši” je peta zaredom, koju ANP ostvariuje u saradnji sa učesnicima/cama projekta “Suočavanje sa prošlošću na Kosovu”. Ova izložba nam donosi […]

OJQ Aksioni kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) do të realizoj hapjen e ekspozitës “Dritë në shpirt”, më 7 korrik 2021, në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës në Prishtinë, duke filluar nga ora 19:00 . Ekspozita “Dritë në shpirt” është e pesta me radhë, e realizuar nga ANP, në bashkëpunim me pjesëmarrësit e projektit “Ballafaqimi […]

NGO Action for Non-Violence and Peacebuilding (ANP) will organize the opening of the exhibition “Light in the Soul” on 7th July 2021, at 19.00 hrs in the National Library of Kosovo, Prishtina. The exhibition “Light in the Soul” is the fifth exhibition in a row, organized by ANP in collaboration with the participants of the project […]