Action for Nonviolence and Peacebuilding

Peace Education


Edukimi për Paqe

Mirovna Edukacija

More
Exhibition “Light in the Soul”

Public Policies


Politikat Publike

Javne Politike

More
Exhibition “Light in the Soul”

Dealing with the Past


Ballafaqimi me të kaluarën

Suočavanje s prošlošću

More
Exhibition “Light in the Soul”

Peacebuilding


Ndërtimi i Paqes

Izgradnja mira

More
Exhibition “Light in the Soul”

News from ANP

NGO Action for Non-Violence and Peacebuilding (ANP) will organize the opening of the exhibition “Light in the Soul” on 7th July 2021, at 19.00 hrs in the National Library of Kosovo, Prishtina. The exhibition “Light in the Soul” is the fifth exhibition in a row, organized by ANP in collaboration with the participants of the project […]

NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP) u okviru projekta „Suočavanje sa prošlošću na Kosovu“ organizuje premijeru koncerta „Dah ljubavi“,u izvedbi grupe “Wind Ensemble”.  Premijera koncerta „Dah ljubavi“ održaće se u Narodnoj biblioteci Kosova „Pjeter Bogdani“ u Prištini 9.juna 2021. godine u 19:00 časova. Koncert je mesto susreta u vremenu i prostoru gde nas […]

OJQ Aksioni kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) do të realizoj premierën e koncertit  “Frymë dashurie” në kuadër të projektit “Ballafaqimi me të kaluarën në Kosovë”, te interpretuar nga grupi “Wind Ensemble”.  Premiera e koncertit  “Frymë dashurie” do të jepet më 9 qershor 2021, duke filluar në ora 19:00 në Bibliotekën Kombëtare  të  Kosovës […]

NGO Action for Non-Violence and Peacebuilding (ANP) will organize the premiere of concert “Breath of Love” within the project “Dealing with the Past in Kosovo”, interpreted by the group “Wind Ensemble”. The premiere of the concert “Breath of Love” will take place in the National Library of Kosovo “Pjeter Bogdani” in Prishtina on 9th of […]

OJQ Aksioni kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) ka realizuar shfaqjen  “Ofshamë” në kuadër të projektit “Ballafaqimi me të kaluarën në Kosovë” në bashkëpunim me Teatrin e qytetit të Gjilanit. Shfaqja është një zë, një thirrje a një reflektim i shoqërisë tonë mbi rrugën, vështirësitë dhe gjendjen e të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë […]

NGO Action for Non-Violence and Peacebuilding (ANP) has realized the theater play “A Sigh ” within the project “Dealing with the Past in Kosovo”, implemented in cooperation with the Gjilan City Theater. The play is a voice, a call or reflection of our society on the pathway, difficulties and situation of survivors of sexual violence […]

Ovaj kalendar je posvećen temi rodne osetljivosti i podizanju samopouzdanja devojaka i žena. On ustvari čini čuda, imajući u vidu da svaki put kada ga pogledamo tokom dana, čini da se osećamo lepima, pametnima, nadarenima, jakima, uspešnima čak i puno više od toga. Nadamo se da će se devojke i žene osnažiti, kako bi u […]

Ky kalendar trajton temën e ndjeshmerisë gjinore dhe njëherit ngrit vetëbesimin e vajzave dhe grave. Në fakt bën mrekulli, duke marrë parasysh që sa herë që ta shikojmë gjatë ditës na bën që të ndjehemi të bukura, të mençura, të talentuara,  të forta, të sukseshme dhe shumë më shumë se kaq. Shpresojmë që vajzat dhe gratë […]

This calendar is dedicated to the topic of gender sensitivity and raising girls’ and women’s self-confidence. Like a little miracle, it reminds us that we are beautiful, smart, talented, strong, successful, and much more, each time we look at it. We hope this will empower girls and women. May they be empowered so that they […]

Partners